صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز - جدیدترین تصاویر


 

جلوگیری از ریزش محصول با نبشی مقوایی

                                                       

 

تقویت داخلی کارتن با نبشی مقوایی

                                                       

 

بسته بندی لوازم خانگی

                                                       

 

بسته بندی سنگ

                                                       

 

بسته بندی پالت با نبشی مقوایی

                                                       

 

نبشی برای صادرات میوه

                                                       

 

روش استفاده از نبشی مقوایی - شماره 5

                                                       

 

روش استفاده از نبشی مقوایی - شماره 4

                                                       

 

روش استفاده از نبشی مقوایی - شماره 3

                                                       

 

روش استفاده از نبشی مقوایی - شماره 2

                                                       

 

روش استفاده از نبشی مقوایی - شماره 1

                                                       

 

تولید نبشی مقوایی